Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Предыдущая123456789101112131415Следующая

1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності є органом, який здійснює:— керівництво та управління ЗОДСС у зв'язку з ТВП та витратами, зумовленими народжен­ням і похованням;— провадить збір і акумуляцію страх внесків й інших коштів, призначених для фінансування мат забез­печення та соц послуг; — забезпечує надання допомог та соц послуг, а також здійснює контроль за використанням коштів.

2. Усі застраховані особи є членами цього Фонду.

3. ФСС ТВП є некомерційною самоврядною організацією. Дер­жава виступає гарантом надання мат забезпечення і соц послуг застрахованим особам та стабільної д-ті ФСС ТВП, який має права юридичної особи з дня реєстрації ста­туту у спеціально уповноваженому центральному органі вико­навчої влади.

4. Він не може провадити б-я ін д-ть та використовувати страх кошти не за цільовим призначен­ням. Д-ть регулюється Законом та статутом, який затвер­дж-ся правлінням.

Найвищим органом ФСС ТВП є його правління, яке працює на громадських засадах.

Контроль за цільовим використанням коштів соц страх-ння здійснює Наглядова рада, до складу якої входять представники від держави, профспілок і ро­ботодавців.

Основ завданнями ФСС ТВП є:

— забезпечення надходження та акумуляції збору на обов'яз­кове соц страх-ня та інших коштів, призначених для фін-ння видатків на виплату доп з тимчас непрацездатності, інших видів допомоги, встановлених зак-вом, а також на санат-курорт лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей;

— контроль за цільовим використанням коштів, що знаходять­ся на рахунку ФСС ТВП;

— здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забез­печення виплати допомоги із соц страх, опла­ти витрат на санат-курорт лікування і оздоровлення працюючих та членів їх сімей.

4. Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

1.Управління ФСС ТВП здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Управління провадять правління та виконавча дирекція. В АРК, областях та в м Києві і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекція відпо­відних відділень.

2. До складу правління входять по 15 представників держави, застрах ос та роботодавців, які виконують свої обов'яз­ки на громадських засадах. Представники від держави призна­чаються КМУ, представники застрахо­ваних осіб та роботодавців обираються (делегуються) сторона­ми самостійно. Строк повноважень членів правління становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління. Правління Фонду очолює голова, що обирається з членів правління Фонду на 2 роки позачергово від представників кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління Фонду, має 2 заступників, які разом з головою представляють 3 сторони. Засідання правління проводиться відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше раз на квартал. Правління правомочне приймати рішення за наявності на засіданні не менше 2/3 складу кожної представницької сторони.3. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Вона є підзвітною правлінню Фонду та здійснює д-ть від його імені в межах та в порядку, визначених статутом Фонду та положен про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його правлінням. Директор викон дирекції входить до складу правління з правом дорадчого голосу.

4. Робочими органами виконавчої дирекції та його відділень є виконавчі дирекції відділень в АРК, областях та в м Києві і Севастополі. Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень та виконавчій дирекції Фонду та здійснюють свою діяльність від імені Фонду в межах і в порядку, передбачених статутом Фонду та положенням про виконавчі дирек-ції відділень Фонду. Виконавчі дирекції відділень Фонду вирішують покладені на них завдання у тісній взаємодії з профспілковими органами, роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади. Директори виконавчих дирекцій відділень Фонду входять до складу правлінь відділень з правом дорадчого голосу. 6. Керівників виконавчих дирекцій відділень Фонду призначає та звільняє директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням відділення Фонду.


2901373360461207.html
2901434602669320.html
    PR.RU™