Сторони виконавчого провадження.

123456

Стаття 8. Сторони виконавчого провадження

1. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

2. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в
інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або
юридична особа, визначена виконавчим документом.

3. За виконавчим документом про стягнення в дохід держави
коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах
держави від її імені виступає орган, за позовом якого судом
винесено відповідне рішення, або орган державної влади (крім
суду), який відповідно до закону прийняв таке рішення. За іншими
виконавчими документами про стягнення в дохід держави коштів або
про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її
імені виступають органи доходів і зборів.{ Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

4. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька
стягувачів. Кожен з них щодо іншої сторони має право брати участь
у виконавчому провадженні самостійно або доручити участь у
виконавчому провадженні одному із співучасників.

5. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з
власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама
заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою
про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі
дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові
тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку
правонаступник замінив.

У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила
найменування (для юридичної особи) або прізвище, власне ім'я чи по
батькові (для фізичної особи), державний виконавець за наявності
підтверджуючих документів своєю постановою, яка затверджується начальником відділу, змінює назву сторони виконавчого провадження. Стаття 12. Права і обов'язки сторін та інших учасників
виконавчого провадження

1. Сторони виконавчого провадження мають право
ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з
них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках,
передбачених цим Законом, оскаржувати рішення, дії або
бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого
провадження у порядку, встановленому цим Законом, подавати
додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у
провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення,
висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають
у ході виконавчого провадження, у тому числі під час проведення
експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань
інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими
правами, наданими законом.2. Стягувач має право подати заяву про видачу дубліката
виконавчого документа, про поновлення строку його пред'явлення до
виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого
документа.

3. Сторони мають право укласти мирову угоду про закінчення
виконавчого провадження, яка визнається судом, оспорювати
належність майна і результати його оцінки, подавати письмові
заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу
коштів між стягувачами.

4. Інші учасники виконавчого провадження мають право подавати
додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у
провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення,
висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають
у ході виконавчого провадження, у тому числі під час проведення
експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань
інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими
правами, наданими цим Законом для цих осіб.

5. Сторони зобов'язані протягом трьох робочих днів письмово
повідомити державного виконавця про повне чи часткове самостійне
виконання рішення боржником, а також письмово повідомляти
державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють
обов'язкове зупинення виконавчого провадження, про встановлення
відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку
виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому
числі про зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник -
фізична особа - про зміну місця роботи.

6. Боржник зобов'язаний:

утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи
ускладнюють виконання рішення;

надавати у строк, установлений державним виконавцем,
достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про
майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у
банках чи інших фінансових установах;

своєчасно з'являтися за викликом державного виконавця;

письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що
перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно,
належні боржникові від інших осіб.


2712754676965401.html
2712795637038490.html
    PR.RU™